Tu znajdziesz informacje

Menu

Jestem oskarżony

Prokuratura wniosła akt oskarżenia do sądu.

Zaczyna się proces, w którym sąd ustali, czy jesteś winny zarzucanego Ci czynu.

Jesteś oskarżony o popełnienie przestępstwa - ale co to właściwie oznacza?

 

Przede wszystkim to sygnał, że:

 • w świetle zgromadzonych dowodów prokurator uznał, że istnieją poważne podstawy do przyjęcia, że popełniłeś przestępstwo
 • to dobry moment na złożenie wniosku o zmianę lub uchylenie stosowanego środka zapobiegawczego, zwłaszcza jeśli jesteś tymczasowo aresztowany – postępowanie przygotowawcze zostało zakończone, a zasadnicze dowody zebrane, być może sąd będzie zatem skłonny zmienić środek zapobiegawczy na łagodniejszy. Sąd rozważy tę kwestię z urzędu, ale swoim wnioskiem możesz go przekonać.
 • to najwyższy czas przygotować się do procesu - jeśli zamierzasz bronić się samodzielnie, przeczytaj uważnie akt oskarżenia i zastanów się:
  • które z podanych okoliczności są prawdziwe, a które nie,
  • czy dowody, które wskazano w akcie oskarżenia są silne, czy będziesz mógł je obalić
  • czy masz alibi
 • przygotuj listę dowodów, które chciałbyś powołać i przedłóż ją sądowi.

Taktyka

 

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy adwokata - to on pomoże Ci wybrać najlepszą linię obrony.

 

Jeśli jednak będziesz bronić się sam, pamiętaj o tym, że możesz:

 • składać wyjaśnienia, ale też odmówić składania wyjaśnień albo udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania
 • składać oświadczenia i zabierać głos odnośnie każdego dowodu
 • zadawać pytania przesłuchiwanym osobom
 • składać wnioski, w tym wnioski dowodowe

 

Dowody

 

Dowody to bardzo ważny element każdego postępowania.

 

Korzystaj z nich rozważnie - nie wszystkie mogą poprawić Twoją sytuację.

 

Dowodami mogą być m.in.:

 • zeznania świadków
 • dokumenty
 • nagrania audio i wideo
 • opinie sądowo-psychologiczne i sądowo-seksuologiczne.

 

Zwykle w sprawach o przestępstwa seksualne biegli sporządzają opinie psychologiczne i seksuologiczne na podstawie badania zarówno sprawcy, jak i ofiary.

 

Biegli, sporządzając opinię, odpowiadają na pytania zadane przez sąd. Najczęściej pojawiają się dwa zasadnicze pytania:

 • czy oskarżony wykazuje cechy osoby z zaburzeniami preferencji seksualnych?
 • czy pokrzywdzony wykazuje cechy charakterystyczne dla ofiar pomocy seksualnej?

 

Opinie sądowe

 

Opinia sporządzana jest przez biegłych. Jeżeli budzi ona wątpliwości, można ją zakwestionować. Jeśli potrzebujesz pomocy, dobrym wsparciem może być doświadczony adwokat.

 

Opiniowanie prowadzone jest najczęściej w 3 etapach, ale nie wszystkie są obowiązkowe:

 • wywiad psychologiczny – jego celem jest poznanie życia osoby badanej, jej rozwoju i doświadczeń
 • badania testowe / kwestionariuszowe – mają potwierdzić lub obalić postawioną po wywiadzie hipotezę; testy badają różne aspekty psychiczne – osobowość, temperament, psychopatologię, iloraz inteligencji
 • obserwacja psychologiczna – dokonywana jest głównie w trakcie kontaktu z pacjentem.

 

Po sporządzeniu opinii biegły przedstawia ją sądowi, który oceni jej wartość dowodową i rzetelność.

 

Pamiętaj, że opinia nie przesądza jeszcze wszystkiego:

 • możesz ją zakwestionować, zwłaszcza jeśli jest niejasna, niespójna, nierzetelna albo  niekompletna
 • możesz żądać wezwania biegłych na rozprawę, żeby zadać im pytania
 • możesz wnioskować o powołanie innego biegłego lub zespołu biegłych, jeśli uda Ci się wykazać, że opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy w jej treści zachodzą sprzeczności
 • doświadczony adwokat  mający wiedzę z zakresu psychologii i seksuologii może pomóc Ci zakwestionować opinię sądową, co może zadecydować o treści wyroku.

 

Opinia biegłych nie jest lepszym od innych dowodem, ale sąd będzie się nią kierował, jeśli nie zostanie skutecznie podważona. Dlatego właśnie tak ważne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego obrońcy, który będzie wiedział, gdzie szukać jej słabych punktów.

 

Nie bagatelizuj opinii wydanej w Twojej sprawie, ponieważ może stanowić główny dowód obciążający Cię w prowadzonym postępowaniu.

 

 

Jedynym prawnikiem, który może Ci kompleksowo pomóc jest adwokat. Kompleksowa pomoc polega na możliwości brania udziału we wszystkich etapach postępowania, zarówno przed wniesieniem aktu oskarżenia, jak i w sądzie.

 

Adwokat mający doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych jest najlepszym wyborem w takiej sytuacji. Tylko taka osoba daje gwarancję dobrego poprowadzenia postępowania i szansę na najlepsze dla Ciebie wyjście z trudnej sytuacji.


Jeśli nie wiesz do kogo się zwrócić, zapytaj o pomoc twórcę tego serwisu.

Pamiętaj!

W każdej chwili możesz złożyć wniosek o zmianę stosowanego środka zapobiegawczego na łagodniejszy (na przykład tymczasowego aresztowania na dozór Policji) lub jego uchylenie, zwłaszcza jeżeli przemawiają za tym nowe okoliczności (m. in. konieczność opieki nad dzieckiem czy pogorszenie Twojego stanu zdrowia).

Pamiętaj!

Masz prawo przedstawić swoje dowody i wypowiedzieć się co do każdego dowodu przeprowadzonego przed sądem. W tym celu warto brać udział w rozprawie aktywnie.

Pamiętaj!

Obrońcę możesz ustanowić na każdym etapie postępowania, również po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu. Doświadczony obrońca zagwarantuje poszanowanie Twoich praw w procesie. Jeżeli nie jesteś w stanie sam ponieść kosztów obrony, możesz wnioskować o ustanowienie obrońcy z urzędu.